ที่มา...นมวัวออร์แกนิค

เริ่มต้น...
เราซื้อนมออร์แกนิค  
จากฟาร์มโคนมวิจัยฯขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
ซึ่งเป็น ฟาร์มโคนมออร์แกนิค(อินทรีย์)แห่งแรกในประเทศไทย 
ที่ได้รับการรับรองออร์แกนิค 
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (Organic Thailand)
 
 
พ.ศ.2557 จนถึงปัจจุบัน
เราทำธุรกิจร่วมกับ เจเจ ฟาร์ม(หรือ วิลาฟาร์ม ในปัจจุบัน)
ตั้งอยู่ที่อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
ซึ่งเป็นฟาร์มที่เคยผ่านการตรวจสอบและได้ใบรับรองออร์แกนิค
ทั้งจาก Organic Thailand 
และมาตรฐานออร์แกนิคสากล 
Bioagricert, accredited by IFOAM
 
 
 
และเมื่อต้นปี 2564 นี้
ฟาร์มของเราก็ได้ผ่านการตรวจสอบ
และได้ใบรับรองมาตรฐานออร์แกนิคระดับโลก
USDA Organic Certification 
จาก The National Organic Program (NOP)

 

ดังนั้น....

นมสด และโยเกิร์ต ของ Butterfly
จึงเป็นแบรนด์แรกและแบรนด์เดียว* ของไทย
ที่ผ่านการตรวจสอบแล้วว่าไม่มีการใช้สารเคมี
ตั้งแต่ระบบการเลี้ยงดู การผลิต และตัวผลิตภัณฑ์
จาก USDA (NOP)

(*จากข้อมูลล่าสุด ก.ค.2564)

 
 

Visitors: 29,348