CERTIFITION

 


         ไบโออะกริเสิร์ช(ไทยแลนด์) จำกัด  คือผู้ให้การรับรองมาตรฐาน  (Certification Body) เป็นสาขาย่อยจาก

Bioagricert S.r.l. ประเทศอิตาลี   ซึ่งที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการตรวจสอบและการเป็นผู้ให้การรับรองการผลิตสินค้า

อินทรีย์  ได้รับการยอมรับและแต่งตั้ง โดยหน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวกับการให้การรับรองใน ยุโรป ซึ่งรับรองโดย IFOAM

ตามข้อตกลงมาตรฐาน ISO 65 และ มาตรฐาน EN 45011 Bioagricert เป็นหน่วยงานอิสระที่ได้รับการรับรองจาก

กระทรวงเกษตร ของประเทศ อิตาลี ในการควบคุมสินค้าเกษตรอินทรีย์ รวมถึงผลิตภัณฑ์อาหารอินทรีย์ตามข้อตกลง

ของกลุ่มประเทศยุโรปข้อที่ 834/2007  Bioagricert เป็นหนึ่งในบริษัทผู้นำด้านเกษตรอินทรีย์ ของประเทศอิตาลี

ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1984 นับตั้งแต่ช่วงเวลานั้นจนถึงปัจจุบัน Bioagricertได้สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า

 


 

      USDA Organic ย่อมาจาก U.S. Department of Agriculture เป็นตรารับรองอาหารและผลิตภัณฑ์

    ออร์แกนิคของสหรัฐอเมริกา สินค้าที่จัดเป็น Organic Food ตามมาตรฐาน USDA ได้แก่ สินค้าที่ไม่ผ่านการตัดต่อ

พันธุกรรมหรือฆ่าเชื้อโรคโดยการฉายรังสี พืชที่ปลูกด้วยดินที่ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยมูลสัตว์ เนื้อสัตว์และไข่ที่มาจากสัตว์

ที่ไม่ใช้ ฮอร์โมนช่วยในการเติบโตและไม่ใช้ยา ปฏิชีวนะ ยกเว้นการให้อาหารเสริมประเภทวิตามินหรือแร่ธาตุ รวมทั้ง

       ต้องได้รับการเลี้ยงดูด้วยอาหารสัตว์ที่เป็น Organic


 


 

สัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์อินทรีย์มาตรฐานของไทย Organic Thailand ออกโดยกรมวิชาการเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตร อินทรีย์ (Organic agriculture) คือ ระบบการจัดการการผลิตด้านการเกษตร

แบบองค์รวมที่เกื้อหนุนต่อระบบนิเวศรวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพ วงจรชีวภาพโดยเน้นการใช้วัสดุธรรมชาติ

หลีกเลี่ยงการใช้วัตถุดิบจากการ สังเคราะห์ และไม่ใช้พืชสัตว์ หรือจุลินทรีย์ ที่ได้มาจากเทคนิคการดัดแปรพันธุกรรม

(genetic modification) หรือพันธุวิศวกรรม (genetic engineering) มีการจัดการกับผลิตภัณฑ์โดยเน้นการแปรรูป

ด้วยความระมัดระวัง เพื่อรักษาสภาพการเป็นเกษตรอินทรีย์และคุณภาพ ที่สำคัญของผลิตภัณฑ์ในทุกขั้นตอน 

 
Powered by MakeWebEasy.com